Ga naar hoofdinhoud

Wordt uw tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd? Weet waarop u recht heeft

Als u een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft die niet wordt verlengd, zijn er een aantal belangrijke stappen die de werkgever moet doorlopen om dit goed af te ronden. Voor zowel werkgever als werknemer is het erg belangrijk om hier rekening mee te houden. Als werkgever wilt u alles natuurlijk goed afronden en als werknemer zijnde, wilt u ontvangen waar u recht op heeft. 

 1. Aanzegvergoeding
 2. Transitievergoeding, loon en vakantietoeslag
 3. Eindafrekening
 4. Uitkering

Aanzegvergoeding
Uiterlijk 1 maand vóór het einde van de arbeidsovereenkomst moet de werknemer schriftelijk worden geïnformeerd over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. 

Als de werkgever dat niet tijdig of niet schriftelijk doet en de werknemer heeft een contract van zes maanden of langer, dan heeft de werknemer recht op een aanzegvergoeding. De vergoeding komt neer op het naar rato bruto maandsalaris over het aantal dagen dat te laat is aangezegd, met een maximum van 1 maand. Bijvoorbeeld: als de werkgever tien dagen te laat heeft geïnformeerd over het opzeggen van de arbeidsovereenkomst, heeft de werknemer dus recht op tien dagen loon. Dit wordt als volgt berekend:

(10 dagen te laat / aantal werkdagen in de maand) * bruto maandsalaris

De werknemer kan de werkgever binnen drie maanden na de daadwerkelijke aanzegdatum hierop aanspreken, zodat de werknemer ontvangt waar hij/zij recht op heeft.

 • Let op: aanzeggen is wat anders dan opzeggen!
  Aanzeggen: Bevestigen of het tijdelijke dienstverband wel of niet eindigt na de overeengekomen einddatum.
  Opzeggen: Het dienstverband tussentijds beëindigen, mits voldaan is aan de wettelijke vereisten.

Transitievergoeding, loon en vakantietoeslag
De werknemer heeft altijd recht op het loon tot het einde van het arbeidscontract. Ook als er wordt besloten dat de werknemer al voor het einde van het contract geen werkzaamheden meer uitvoert. Daarnaast dient de werkgever ook de vakantietoeslag naar rato uit te betalen tot het einde van het dienstverband.

Als een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd en er geen sprake is van een ontslag op staande voet dan heeft de werknemer volgens de wet ook recht op een transitievergoeding*. Dat is een financiële vergoeding die de werknemer ontvangt om de overgang naar ander werk makkelijker te maken en om in deze periode financiële zekerheid te bieden. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van onder andere het aantal dienstjaren en het salaris. De werkgever is verplicht om de transitievergoeding binnen 1 maand na het einde van het dienstverband uit te betalen. Doet de werkgever dat niet, dan kan de werkgever daarop worden aangesproken. 

* op deze regel bestaan uitzonderingen

 • Let op: de transitievergoeding wordt vanaf de eerste werkdag opgebouwd. Een werknemer heeft dus al snel recht op de transitievergoeding! 

Eindafrekening
Als een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, moet de werkgever binnen 1 maand na het einde daarvan een eindafrekening sturen en de bedragen waarop de werknemer nog recht heeft uitbetalen. Het gaat dan vaak om uitbetaling van resterend loon, vakantietoeslag (naar rato), niet opgenomen vakantie- en verlofuren en mogelijk een eventuele dertiende maand of bonus (naar rato) en onkostendeclaraties. Ook de uit te keren transitievergoeding zal op deze eindafrekening vermeld staan. 

Uitkering
Als de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd en de werknemer nog geen ander werk heeft gevonden, heeft een werknemer in veel gevallen recht op een uitkering. Neem hiervoor contact op met het UWV.

 • Let op! Er spelen vervaltermijnen in het arbeidsrecht. Betaalt de werkgever u niet uit waarop u recht heeft, dan kunt u een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen om betaling af te dwingen. Een verzoekschrift tot betaling van de aanzegvergoeding dient te worden ingediend binnen 3 maanden nadat de werkgever had moeten aanzeggen en een verzoekschrift tot betaling van de transitievergoeding binnen 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. 

Voor zowel werkgever als werknemer komt er veel kijken bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Komt u er niet helemaal uit en wilt u graag ondersteund en geadviseerd worden? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0181 760 076 of stuur een mail naar mrdornstedt@dornstedt.nl. Of maak een afspraak voor ons vrijblijvende inloopspreekuur door te mailen naar mrdornstedt@dornstedt.nl 

Back To Top