Ga naar hoofdinhoud

Bescherming van werknemers: wat te doen als uw werkgever uw loon niet betaalt

Het is een scenario dat niemand wil meemaken: u hebt hard gewerkt, maar uw werkgever betaalt uw loon niet (op tijd). Wat zijn uw rechten als werknemer in deze situatie en wanneer is het verstandig om een advocaat in te schakelen. In deze blog bespreken we de stappen die u kunt nemen om uw belangen te beschermen.

De rechten van werknemers
Een werkgever is conform artikel 7:623 van het Burgerlijk Wetboek verplicht het loon telkens na afloop van het loontijdvlak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, te betalen. Het tijdstip waarop het loon betaald moet worden, staat meestal in de arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke CAO vermeld. 

Wat als uw loon niet wordt betaald
In het geval een werkgever nalatig is in het betalen van uw loon, zijn er stappen die u kunt nemen om uw rechten te handhaven. Hoewel er diverse (niet juridische) redenen voor het niet danwel niet tijdig betalen van uw loon kunnen zijn, is het van belang om zorgvuldig te werk te gaan. Als er sprake is van een administratieve fout, kan navraag daarnaar bij uw werkgever de lucht klaren. Indien uit het contact met uw werkgever blijkt dat er méér aan de hand is – en uw werkgever geen goede redenen heeft om het loon, al dan niet tijdelijk, niet uit te betalen – is nadere actie vereist. Raadpleeg in dat geval een advocaat om u te adviseren en te begeleiden in dit proces.

De rol van een arbeidsrechtadvocaat
Een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht kan van onschatbare waarde zijn in dit soort situaties. Wij kunnen, namens u, actie nemen jegens uw werkgever en aanspraak maken op deugdelijke en tijdige betaling van het loon. Dat doen we bij zogeheten sommatie, te weten een (aangetekende) brief waarin u aanspraak maakt op uw loon en, in het geval uw werkgever uw loon te laat betaalt danwel heeft betaald, de zogenaamde wettelijke verhoging en wettelijke rente. De wettelijke verhoging is in feite een boete op het te laat betalen van het salaris.

Gerechtelijke procedure
Indien uw werkgever na sommatie niet (alsnog) overgaat tot het betalen van uw loon, kunt u het achterstallig loon vorderen via de rechter. Er wordt door middel van een (kortgeding)dagvaarding een loonvordering ingesteld bij de kantonrechter om zo via een gerechtelijke procedure de loonbetaling af te dwingen.

Betalingsonmacht
Als er bij de werkgever sprake is van betalingsonmacht dan komt u mogelijk in aanmerking voor een faillissementsuitkering van het UWV. De faillissementsuitkering noemt men ook wel de loongarantieregeling. Volgens artikel 61 van de Werkloosheidswet (WW) heeft een werknemer recht op zo’n uitkering als:

  1. De rechter de werkgever failliet heeft verklaard;
  2. De werkgever surséance van betaling heeft aangevraagd;
  3. Ten aanzien van de werkgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard (WSNP); of

Als het gaat om een andere situatie waarbij de werkgever is komen te verkeren in de blijvende toestand dat hij heeft opgehouden te betalen. Om aanspraak te kunnen maken op een zogenaamde faillissementsuitkering dient u hiervoor binnen 26 weken na de dag waarop de werkgever in een situatie van betalingsonmacht is geraakt ofwel de dag waarop het faillissement is uitgesproken een aanvraag bij het UWV te doen.

Een essentiële rol
Een gespecialiseerde advocaat in arbeidsrecht kan een essentiële rol spelen bij het beschermen van uw rechten als werknemer wanneer u geconfronteerd wordt met het niet (tijdig) ontvangen van uw loon. Diens expertise en ervaring zijn waardevolle hulpmiddelen bij het in handen krijgen van een eerlijke beloning voor uw arbeid.

Benieuwd hoe wij u kunnen bijstaan of wilt u meer weten over onze aanpak bij geschillen met uw werkgever? Dan horen we graag van u. Bel naar 0181 760 076 of stuur een e-mail naar mrdornstedt@dornstedt.nl

Back To Top