Ga naar hoofdinhoud

Acht vragen over arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikt zijn of een werknemer hebben die dat is, is een vervelend scenario. Niemand wil ziek zijn, dus wat kunnen werknemer en werkgever doen om deze periode goed door te komen. Zodat de werknemer, in het beste geval, weer snel aan de slag kan, beide partijen weten waar ze aan toe zijn en men in rustiger vaarwater komt. Een goede voorbereiding is daarin cruciaal. Daarom stellen we acht vragen over arbeidsongeschiktheid aan Wendy Letterie, Legal Counsel bij Dornstedt Advocatuur en gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Wendy, arbeidsongeschiktheid is een eenvoudig, maar tegelijkertijd lastig onderwerp om te begrijpen. Een werknemer kan niet meer werken. Maar hoe wordt bepaald of iemand arbeidsongeschikt is? En zijn die processen in iedere branche hetzelfde?
Wanneer een werknemer zich ziek meldt, komt er het nodige op de werkgever en werknemer af en kunnen er, naast de emoties die spelen, veel vragen opkomen. Als een werknemer zich ziek meldt, zal de werkgever de bedrijfsarts moeten inschakelen. De bedrijfsarts beoordeelt of de werknemer geschikt is om arbeid te verrichten en zo niet, of de werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte. De bedrijfsarts nodigt de werknemer daarvoor uit op zijn spreekuur.

Stel, een bouwvakker valt van een steiger of verliest door een ongeval zijn of haar arm, wat wordt er dan verwacht van de werknemer en wat moet de werkgever organiseren?
De werkgever heeft een zorgplicht en moet er alles aan doen om de veiligheid van de werknemers te garanderen en de risico’s te beperken. Bij ernstige ongelukken is de werkgever verplicht het bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook na een bedrijfsongeval zal de bedrijfsarts worden ingeschakeld om het verzuimtraject en een eventuele hervatting van de werkzaamheden te begeleiden.

Een andere situatie kan zijn dat iemand overwerkt raakt of mentale problemen krijgt waardoor men niet meer kan werken. Geeft dat een ander proces dan wanneer iemand een (fysiek) bedrijfsongeval heeft gehad?
In de Arbowet is opgenomen dat de werkgever beleid moet voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Indien een werknemer door het werk overbelast is geraakt en zich ziek meldt, dient de werkgever de ziekmelding serieus te nemen en de bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts zal onderzoeken waarom de werknemer niet kan werken en vaststellen of de werknemer wegens ziekte geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

Als de eerste schok voorbij is en de werknemer heeft een tijdje thuis gezeten en is wellicht weer een beetje hersteld, wat dan? En hoe lang is er om te herstellen?
De bedrijfsarts geeft aan welke beperkingen de werknemer heeft. Zowel werkgever als werknemer hebben een wettelijke re-integratieplicht. Het gehele re-integratieproces is gereglementeerd door de Wet verbetering poortwachter. De bedrijfsarts adviseert over de mogelijkheden van de werknemer en herstel kan variëren afhankelijk van de gezondheidssituatie.

Bij arbeidsongeschiktheid komen veel kosten kijken. Wie betaalt dat? En kan men zich hierop voorbereiden? Zowel werkgever als werknemer?
De werkgever is wettelijk verplicht om in de eerste twee (2) ziektejaren  (minimaal 70% van) het loon aan de werknemer door te betalen. Kosten voor vervangend personeel, verzuimbegeleiding, re-integratie, werkplekaanpassingen en opleidingskosten kunnen voor rekening van de werkgever komen. Een verzuimverzekering voor de werkgever en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de werknemer kunnen bescherming bieden.

Wat als je als werkgever de zaak niet helemaal vertrouwt? Wat kun je dan doen om de waarheid boven water te halen?
Bij twijfel aan een ziekmelding kan de werkgever de werknemer oproepen voor een (spoed)consult bij de bedrijfsarts. Als de bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer in staat is om te werken, moet de werknemer verschijnen. Een advocaat kan adviseren bij verdere stappen en conflicten.

Tegelijkertijd, wat als je er als werknemer helemaal doorheen zit, maar je werkgever verwacht dat je maandag weer begint? Hoe kun je dat aanpakken?
De bedrijfsarts bepaalt of de werknemer in staat is om te werken. Zowel werkgever als werknemer moeten het advies van de bedrijfsarts opvolgen. Bij onenigheid kan een deskundigenoordeel bij het UWV worden aangevraagd om duidelijkheid te verkrijgen. De werknemer heeft daarnaast de mogelijkheid voor een second opinion.

Wat is de rol van een advocaat tijdens de arbeidsongeschiktheid? Voor zowel werknemer als werkgever?
Een advocaat speelt een essentiële rol vanwege de complexiteit van de materie. Ze kunnen werkgevers adviseren over re-integratieverplichtingen en werknemers wijzen op hun rechten en plichten. Bij conflicten of beëindigingsvoorstellen kunnen advocaten optreden als aanspreekpunt, advies geven en zonodig assisteren bij het formaliseren van beëindigingen (onder meer na twee jaar arbeidsongeschiktheid).

Dornstedt Advocatuur is gespecialiseerd in arbeidsrecht en staan veel cliënten bij die arbeidsongeschikt zijn of werknemers hebben die arbeidsongeschikt zijn. Heeft u een conflict met uw werkgever of kunt u als werkgever juist hulp gebruiken rondom enige arbeidsconflicten? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0181 760 076 of een mail te sturen naar mrdornstedt@dornstedt.nl.

Back To Top